Obchodní právo

//

Obchodní právo je široké právní odvětví, zabývající se postavením podnikatelů, právnických osob a vztahy mezi nimi. Zároveň také upravuje vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a právnickými i fyzickými osobami. Za součást obchodního práva se však nedají považovat vznikající vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem. V tomto případě se jedná o spotřebitelské právo a bývá často zaměňováno s tím obchodním.

Existuje několik druhů obchodních společností, ve kterých se jako podnikatel či nepodnikatel můžete angažovat. Nejčastěji se jedná o společnost s ručením omezením, neboli s.r.o., jejíž založení je jednoduché, rychlé a minimální vklad do základního kapitálu je pouze 1 koruna. Oproti jiným druhům má bezpočet výhod zejména pro malé a střední podnikatele. Mezi další druhy obchodních společností je možné zařadit akciovou společnost, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo či sdružení podnikatelů.

Přeměny obchodních společností

V obchodním právu jsou velmi běžné tzv. přeměny. Jedná se o přeměnu druhu společnosti, například změna s.r.o. na a.s. Přeměny obchodních společností mohou být různého charakteru. Můžeme jmenovat například splynutí, kdy dochází ke spojení dvou odlišných společností a vytvoření jedné nové, která je právním nástupcem. Opakem splynutí je poté rozdělení, kdy zaniká původní obchodní společnost, a vznikají dvě nové.

Převody podílů v obchodní společnosti

V určitých situacích dochází k převodům obchodního podílu na nového společníka nebo i jednatele. Podíl je abstraktní právní vztah společníka ku společnosti, vyjadřuje jeho míru „zapojení“ do rozhodování, ale třeba také i jeho podíl na zisku. Podmínky takového převodu jsou jasně dány zákonem a mohou se lišit pouze v některých bodech, které jsou závislé na typu společnosti. Převod podílu např. v s.r.o. je podmíněn souhlasem valné hromady, což je základním předpokladem pro to, aby byla smlouva o převodu podílu účinná a vstupující společník měl rozhodovací, vlastnická a další oprávnění. Ovšem společenskou smlouvou lze mnohé zákonné limity a požadavky buďto vyloučit nebo i zpřísnit. Jedná se tak o vyjádření principu autonomie vůle – svobody sjednat „vlastní pravidla“.

Valná hromada

Valnou hromadou se rozumí nejvyšší orgán s.r.o. nebo a.s., který má na starosti nejdůležitější rozhodnutí. V družstvu se hovoří o členské schůzi. Společníci, vlastníci podílů na společnosti, rozhodují o základních otázkách společně a hlasováním. Valná hromada ovšem nerozhoduje o obchodních záležitostech! To náleží jednatelům. Valná hromada se svolává zpravidla oficiální pozvánkou, která musí obsahovat místo a čas konání, program jednání a text návrhu usnesení, která mají být přijata. Odeslána pak musí být nejpozději 15 dní předem konáním valné hromady.

Smlouvy, smlouvy a zase smlouvy

Bezproblémové obchodní vztahy zkrátka stojí na dobrých smlouvách. Aby smlouvy byly platné a bezvadné, je téměř nezbytné, aby vám je zpracoval advokát. Nejčastěji proto poskytují právní pomoc v oblasti obchodního práva právě se sepisováním obchodních smluv a všeobecných obchodních podmínek. Svým klientům mohu nabídnout komplexní, rychlé a efektivní řešení. Zabývám se také řešením předsmluvní odpovědnosti, která může nastat i bez uzavření smlouvy! Obvykle se tak stává tehdy, když je během procesu uzavírání smlouvy s jinou stranou sděleno obchodní tajemství nebo je zde silné očekávání, že smlouva uzavřena bude. V případech porušení této odpovědnosti poté může nastupovat například náhrada škody nebo smluvní pokuta.

Prostředky ochrany i obrany při porušení povinností

Při porušení právních povinností nastupuje často uplatnění smluvní pokuty či smluvních úroků. Smluvní úrok z prodlení nastupuje tehdy, když se jedna ze stran dostane do prodlení s plněním – například nezaplatí kupní cenu v určené lhůtě. Jedná se o peněžitou sankci za nesplnění povinnosti ve lhůtě. Úroky z prodlení mohou být také ze zákona, pakliže nejsou upraveny ve smlouvě. Úroky jsou vyjádřeny percentuálně za každý den prodlení. Smluvní pokuta je ošemetná věc, neboť z ní se takřka nelze vyvázat. Nastupuje jednorázově, jako pevně sjednaná částka mnohdy ve sto tisících.

Pokud chcete v rámci vašeho podnikání ochránit vaše know-how, pak je pro vás NDA, anglicky non-disclosure agreement či dohoda o mlčenlivosti, tím správným řešením. Správná NDA by měla obsahovat rozsah citlivých informací a okruh osob, kterým mohou být tyto informace sdělovány, dobu, po kterou bude váš obchodní partner o skutečnostech mlčet a samozřejmě také smluvní pokutu, kterou má smluvní partner v případě porušení mlčenlivosti zaplatit.

Ačkoliv existuje mnoho dalších institutů a prostředků, kterými se lze chránit. Ale ani s těmi nejlepšími prostředky mnohdy nelze zabránit tomu, že se druhá strana bude zdráhat něco platit. V těchto případech je proto nejlepší kontaktovat advokáta a zeptat se na možnosti právního vymáhání splnění povinností.

Právní služby JUDr. Martin Halahija

Nabízím komplexní právní služby v oblasti obchodního práva. Pomohu vám s vytvořením smluv a dohod, převodem obchodních podílů či s likvidací společnosti, a s tím spojeným zapisováním změn do obchodního rejstříku, vymáháním pokut a úroků či naopak ochranou před neoprávněným uplatněním těchto prostředků. Samozřejmostí je spolupráce s notářem a jinými odborníky. Zavolejte nám nebo se nám ozvěte na e-mail a my vás bezpečně provedeme džunglí práva i soudního procesu.

Nabízíme právní konzultace i poradenství.

Advokátní kancelář
JUDr. Martin Halahija
třída Kpt. Jaroše 1844/28
602 00 Brno

Obchodní právo
Trestní právo
Občanské právo
Rodinné právo
Pracovní právo